ALRMAL

 

 

ŚŌ«Ū«

„Ő«š¬

‘Õš

 „Ő«š¬

 Sociťtť Alrmal ŗvendredu matťriel,des cosmťtiquesetdes lasers  

onlin shop

alrmal shop

shoop sex shop

                        

 

‘—Ŗ‹… «Š—„‹«Š

„ ő’’śš »»‹Ū‹ŕ «ŐŚ“… ś„” Õ÷—«  «Š Ő„ŪŠ ś«ŐŚ“… «ŠŠŪ“— «Šō»ŪŚ

 ŐŚŪ“ ’«Šśš« , ŐŚŪ“ «ō»«Ń, ŐŚŪ“,«Š«”ś«ř,»«ÕŌň «Š«ŐŚ“Ś «Š Ő„ŪŠŪŚ

„ř—š‹« ›Ū «ś—»‹« - ›‹—śŕš« ›Ū «Ŗ‹ň‹— „š »ŠŌ ŕ—»Ū  «Š« ’«Š »‹š«

   

 

ŐŚ«“ ō—Ō „—Ŗ“Ū ŠŠ„ő »—« 

  

ř”„ «Šō»ŪŚ

  

«Š—∆Ū”ŪŚ

 

capacity

ŐŚ«“ ō—Ō „—Ŗ“Ū „»—Ō

::

 

Labofuge 200
- (Included) with swing:
12 x 15 ml (max speed 5300, 3030 xg max RCF)
(speed 1600, 270 min xg RCF)
Labofuge 300
- (Included) with swing:
8 x 15 ml (max speed 3600, 2028 xg max RCF)
(speed 300, increasing in increments of 100)
- With fixed-angle rotor 35 į (as accessory):
12 x 15 ml (max 4000 rpm, max RCF 1915 xg)
common features
- Duration 0 min to 99 min or continuous operation
- Brushless induction motor, microprocessor controlled
applications:
- Processing of blood samples
- Centrifugation of urine samples
- Pelletization of cells, microorganisms and crystalline precipitates
- Preparation of "GelgefšŖen" for virus analysis (Labofuge 300)

 

Tabletop centrifuge, small centrifuge with a maximum capacity of 300 ml (12x15), max speed range 4000-5000 r / min
Small Medical Centrifuge Labofuge 200 or 300

 

 

 

 

 

 

 

 


’š«ŕŚ ”śŪŌŪŚ

 

ŪśŐŌ ŠŌŪš« «ŐŚ“… „ő »—«  „ő Š›Ś «ő—ž

 

 

 

 «Š řŪŪ„

  

—ř„ «Š„š Ő  ō - 3

 

 

 

 

 

«ř”«„ «Š„śřŕ 

 

 

 

 

 

 

«ŕ‘«» ŕŠ«ŐŪŚ

ś”«∆Š  šÕŪ›

«Š—∆Ū”ŪŚ

 

 

«ŐŚ“Ś —Ū«÷ŪŚ

„š Ő«  ŠŠ‘ŕ—

« ’Š »š«

 

 

«Šŕš«ŪŚ »«Š«Ŕ«›—

„š Ő«  ŠŠ»‘—Ś

 ŐŚŪ“ ’«Šśš« 

Š«šŐ—Ū

ŕŌ”«  ŕŪśš

„š Ő«  ŠŠŐ”„

«ŐŚ“… «ŠŠŪ“—

«Š‘Õš

Ōś—«   Ō—Ū»ŪŚ

 »ŪŪ÷ «Š«”š«š

«ŐŚ“Ś „š“ŠŪŚ

Ŗ ŠśŖ«  «Š—„«Š

ŕ—ś÷ - ŚŌ«Ū«

«ŐŚ“…  « ś

«ŐŚ“Ś ō»ŪŚ

 

 

 

 

«÷› „śřŕš« ŠŠ„›÷ŠŚ

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2003 Alrmal Corporation. All rights reserved